Contacts

Larysa Kalmykova (Convenor)

Email ID: psycholing.conf@gmail.com

Postal Address: 30, Sukhomlynskyi Str.,
Pereiaslav, Ukraine, 08401

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav


Nataliia Kharchenko (Coordinator)

Email ID: psycholing.conf@gmail.com

Postal Address: 30, Sukhomlynskyi Str.,
Pereiaslav, Ukraine, 08401

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav